Chip : XU208 +  ES9038Q2M

DSD: PCM768, DSD512

Input  Analog: 1x3.5 mm

Output  Analog: 1 mét x 3.5 mm

Output : 1x3.5 mm

Payback time: 28 giờ ( Headphone Amp)/ 7.5h (USB DAC + Headphone Amp)

Headphone out : 293 mW

Distortion: 0.0009% (140 mW)

Gain: 0dB. 8.8dB

 2.5uV 6.5uV

293 mW x 2 @ 32Ω

114 mW x 2 @ 300Ω

SNR: 119dB

16-32bit/44.1-768 kHZ DSD64-DSD256Dop DSD64-512 (native)

Weight : 155 g

Size : Khoảng 11 CM x 6.8 CM x 1.4 CM

Headphone Impedance: 16-300 Ω

Đang cập nhật

Đang cập nhật